30.09. – 06.10.2018

 • Vytlačiť
 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na náš kostol vyzbieralo 931,71 €. Pán Boh zaplať.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Úmysly sv. omší na mesiac november sa budú zapisovať vo štvrtok po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 4. V týchto dňoch prežívame 40-dňovú modlitbovú a pôstnu reťaz za kňazov. Pozývame vás spoločne prežiť čas modlitby a adorácie za kňazov. Program bude nasledovný: vo štvrtok o 18:00 hod. sv. omša a po nej celonočná adorácia Sviatosti oltárnej, ktorá bude pokračovať v piatok do 17:00 hod.  V piatok o 16:30 hod. modlitba rozjímavého ruženca, o 17:15 hod. krížová cesta za kňazov, o 18:00 hod. sv. omša, po ktorej bude eucharistická adorácia s požehnaním. Po eucharistickom požehnaní si budete môcť uctiť relikviu sv. Faustíny. Srdečne pozývame.
 5. V piatok dopoludnia spoveď chorých. Po večernej sv. omši bude stretnutie členov RB.
 6. V sobotu o 7:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 8:00 hod. sv. omša.
 7. Na budúcu nedeľu (07.10.2018), z dôvodu púte do Obišoviec, bude u nás jedna sv. omša o 7:30 hod.
 8. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať v pondelok, utorok a štvrtok od 16:00 hod. do 17:30 hod. V stredu a piatok od 15:30 hod. do 17:00 hod.
 9. Keďže začíname mesiac október, v tomto týždni sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec takto: pondelok  o 17:30 hod. – modlia sa matky, utorok o 17:00 hod. – mariánske večeradlo - modlia sa členovia Ružencového bratstva, streda o 17:00 hod. – modlia sa deti, štvrtok o 17:30 hod. – modlia sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej, piatok o 16:30 hod. – modlia sa birmovanci a sobota o 7:00 hod. – fatimská sobota. Tí, ktorí sa v mesiaci október zúčastnia spoločnej modlitby rozjímavého posvätného ruženca v kostole, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 10. Na budúcu nedeľu (07.10.2018) sa organizuje púť na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie do Obišoviec s odchodom o 06:00 hod. Slávnostnú odpustovú sv. omšu o 10:30 hod. bude celebrovať J. Em. kardinál Jozef Tomko. Záujemci nahláste sa čím skôr v sakristii. Podrobný program celej púte si všimnite v Nosteri alebo na nástenke.
 11. V sakristii si členovia SSV môžu vyzdvihnúť svätovojtešské kalendáre a podielovú knihu.
 12. Kancelária: V prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.