02.06. – 08.06.2019

 • Vytlačiť
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na katolícke masmédiá.
 2. Zajtra (pondelok 03.06.2019) bude sv. omša o 6:30 hod.
 3. V stredu 05.06.2019 sa v Gaboltove uskutoční Turíčna novéna humenského a sninského dekanátu. Záujemci, ktorí sa jej chcú zúčastniť, nech sa nahlásia u p. Mochorovskej na t. č. 0907 275 767.
 4. Úmysly sv. omší na mesiac júl sa budú zapisovať vo štvrtok po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 5. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne o 8:00 hod. O 18:00 hod. sv. omša bude zakončená prvopiatkovou eucharistickou adoráciou a požehnaním. Dopoludnia spoveď chorých.
 6. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať takto: utorok, štvrtok a piatok od 16:00 hod. do 17:30 hod., v stredu (zvlášť prvoprijímajúci) od 15:30 hod. do 17:00 hod.
 7. Na budúcu sobotu vás srdečne pozývame na spoločné slávenie Turíčnej vigílie, o 18:00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža.
 8. Od pondelka do soboty sa 10 min. pred sv. omšou budeme spoločne modliť deviatnik k Duchu Svätému.
 9. Budúcou nedeľou Zoslania Ducha Svätého končíme veľkonočné obdobie. Ten, kto sa zúčastní na verejnom speve hymnu Veni Creator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 10. V mesiaci jún sa budeme modliť litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu vždy po modlitbe posvätného ruženca.
 11. Od júna rušíme naše pravidelné popoludňajšie piatkové adorácie, ktorými budeme pokračovať v septembri.
 12. Nedeľné sv. omše v mesiacoch jún, júl a august budú o 7:00 hod. a o 9:00 hod. Teda na budúcu nedeľu (09.06.2019) budú už sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod.
 13. Oznamujeme rodičom 5 – 6 ročných detí (rok nar. 2013-2014), že môžu zapísať svoje dieťa na krúžok „S najmenšími k Bohu“ náboženstvo prebiehajúce priamo v materskej škole a to vypísaním prihlášky, ktorú dostanú v MŠ alebo v CCVČ. Urobiť tak môžu do konca júna 2019.
 14. Kancelária: V tomto prvopiatkovom týždni bude ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 15. Pán života a smrti si k sebe povolal 90-ročného Karola Wielkeviča a 36-ročného Petra Pohla. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.