29.07. – 04.08.2018

 • Vytlačiť
 1. Pri zbierke na náš kostol sa minulú nedeľu vyzbieralo 671,22 €. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej.
 3. Úmysly sv. omší na mesiac september sa budú zapisovať v stredu po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:30 hod.
 4. Vo štvrtok je možné získať vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.
 5. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej od 8:00 hod. do večernej sv. omše. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 6. V sobotu o 5:30 hod. bude pri vyloženej Sviatosti oltárnej fatimská sobota a o 6:30 hod. sv. omša.
 7. Prvopiatkové spovedanie: pondelok, streda a piatok od 16:30 hod. do 18:00 hod.  Utorok a štvrtok od 5:30 hod. do 6:15 hod.
 8. Na budúcu nedeľu (05.08.2018) bude vo farnosti Povýšenia sv. Kríža odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Snežnej. Slávnostnú sv. omšu o 10:30 hod. bude celebrovať ThLic. Ján Urban, riaditeľ ABÚ v Košiciach. Program odpustovej slávnosti, ktorá začne v sobotu (04.08.2018) večer, si, prosím, všimnite v Nosteri, na webovej stránke našej farnosti alebo vonku na nástenke. Všetci ste srdečne pozvaní. Z tohto dôvodu bude u nás na budúcu nedeľu sv. omša len jedna o 9:00 hod.
 9. CCVČ pripravuje pre deti denný tábor s názvom „Havajská cesta“ v dňoch 06.08.–10.08.2018. bližšie informácie u Mareka Giča (0902 173 923), na nástenke alebo na web stránke centra (www.ccvc.sk).
 10. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 30.07.2018 18:30 hod. Štvrtok 02.08.2018 06:30 hod.
  Utorok 31.07.2018 06:30 hod. Piatok 03.08.2018 18:30 hod.
  Streda 01.08.2018 18:30 hod. Sobota 04.08.2018 06:30 hod.
  Nedeľa  05.08.2018:      09:00 hod.
 11. Najbližšie číslo nášho farského bulletinu, už znova ako týždenník, vyjde v nedeľu 26.08.2018.
 12. Kancelária: V tomto prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 13. Pán života a smrti si k sebe povolal  79-ročnú Annu Jarolinovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.