Podpora farnosti

  • Vytlačiť

 Ktorí chcete podporiť réžiu nášho kostola a farnosti

a podporiť rekonštrukciu fary

môžete tak urobiť zaslaním svojho milodaru na účet


SK90 0200 0000 0024 4877 8653


Všetkým štedrým darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať!