RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Nedeľné farské oznamy

 • 26. marca 2023
 • 12. marca 2023
 • 12. marca 2023
 • 5. marca 2023
 • 26. februára 2023

Zbierka na farské potreby bola € 1026,-.

Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.

Krížové cesty: piatok o 17.30 a nedeľa o 14.30. Na budúcu nedeľu bude dramatizovaná krížová cesta, ktorú pre nás pripravili deti.

Nasledujúce dva týždne nebudú detské ani mládežnícke omše. Stretnutia detí či birmovancov si dohaduje každá skupinka osobitne.

V piatok dopoludnia budem spovedať prvoprijímajúcich chorých v domácnostiach. Nahláste, ak má záujem aj niekto ďalší.

V piatok je eucharistická adorácia Hodinka naviac.

V sobotu o 8.00 bude veľké upratovanie kostola. Nech prídu ženy aj z ďalších skupiniek a aj tie, ktoré nie sú zapísané na pravidelné upratovanie, a sú ochotné pomôcť.

V sobotu je Fatimská sobota o 17.00, po omši je stretnutie ružencového bratstva.

Na budúcu nedeľu budú pri všetkých omšiach, aj v sobotu večer, požehnané ratolesti. Nezabudnime si ich priniesť.

Na budúcu nedeľu je zbierka na farnosť.

V utorok je večeradlo o 8.00. O 9.00 je svätá omša pri príležitosti dekanátnych kňazských rekolekcií.

Krížové cesty: piatok o 17.30 a nedeľa o 14.30. Na budúcu nedeľu je sv. Jozefa, krížovú cestu sa budú modliť muži. Pozývam kurátorov a chlapov, ktorí by boli ochotní prečítať aspoň jedno zastavenie, aby sa prihlásili.

Deti majú stretnutia v skupinkách, v piatok je detská omša.

Birmovanci majú stretnutia v skupinkách, v sobotu je mládežnícka omša.

V sobotu 18. 3. sa v Kostole Svätého kríža uskutoční pôstna duchovná obnova pre všetkých slúžiacich v rôznych službách vo farnostiach nášho dekanátu. Info v Nosteri.

Pútnici do Medžugoria si môžu v kancelárii vyzdvihnúť leták s pokynmi.

Dnes je zbierka na farské potreby.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. 

Krížové cesty: piatok o 17.30 a nedeľa o 14.30. Dnes otcovia. 

Deti majú stretnutia v skupinkách, v piatok je detská omša.

Birmovanci majú stretnutia v skupinkách, v sobotu je mládežnícka omša. 

V sobotu je Deň počatého dieťaťa – modlitby a prospekty na túto tému nájdete na stolíku vo vestibule. 

Odchod do Medžugoria je o 16.30 tu od kostola. 

V našej farnosti bude v tomto týždni zastupovať dp. Štefan Gábor, kontaktujte ho na tel. čísle 0903 157 400. Prípadné pohreby nahláste vo Farnosti Svätého kríža.

Ďakujem ženám, ktoré pomohli s upratovaním a prípravou pohostenia pre kňazov na dekanátnych rekolekciách. Som rád, že niekoľkí sa zúčastnili včerajšej duchovnej obnovy pre slúžiacich v kostoloch.

Zbierka na charitu bola € 215,-.

V utorok je večeradlo o 17.00.

Deti a birmovanci majú prázdniny, stretká ani omše v tomto týždni nie sú.

Krížové cesty: piatok o 17.30 a nedeľa o 14.30. Dnes sa modlia lektori, po krížovej ceste ich pozývam na faru na kávu a malú poradu.

Vytvorili sme tri skupinky žien, ktoré sú ochotné upratovať kostol. Rozpis je na nástenke.

V sobotu 18. 3. sa v Kostole Svätého kríža uskutoční pôstna duchovná obnova pre všetkých slúžiacich v rôznych službách vo farnostiach nášho dekanátu. Pozvaní sú všetci slúžiaci (kostolníci, kantori, členovia farskej rady, kurátori, upratovačky, mimoriadni rozdávatelia, katechéti, animátori, zboristi, lektori, žalmisti).
Program: 
9:00 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva 
9:15 Liturgický pohľad na službu v spoločenstve a v posvätnom priestore chrámu (prednášajúci ThLic. Roman Haško, PhD.)
10:15 - 10:45 prestávka s občerstvením
10:45 Biblický pohľad na službu v spoločenstve a v posvätnom priestore (prednášajúci doc. Dr. Juraj Feník, S.T.D., biblista a vysokoškolský pedagóg)
12:00 omša zakončená adoráciou s Eucharistickým požehnaním
Počas duchovnej obnovy bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Z pohrebu Pavla Ferka – € 100,-.

Zbierka na farnosť bola € 994,-

Dnes je celodiecézna zbierka na charitu. 

V utorok je večeradlo o 17.00. 

Prvopiatkové spovedanie: utorok, štvrtok a piatok o 16.00-18.00. 

V piatok dopoludnia spovedám chorých v domácnostiach. 

Deti majú stretnutia v skupinkách, v piatok je detská omša. 

V sobotu o 9.00 bude stretnutie žien, ktoré sú ochotné pomáhať pri upratovaní kostola. 

V sobotu o 17.00 je Fatimská sobota, po omši je stretnutie ružencového bratstva. 

Birmovanci pokračujú v stretnutiach, v sobotu je mládežnícka omša.

V utorok po omši začínam zapisovať úmysly na omše v mesiacoch apríl, máj a jún 2023.

Aktuality

 • Modlitba za farnosť
 • Prijímanie úmyslov na sväté omše
 • Hodinka doma

Nebeský Otče,
v našej Farnosti Božieho milosrdenstva
zažívame rozmanité prejavy tvojej nesmiernej dobroty voči nám.
Ďakujeme ti za milosti, ktoré tu od teba prijímame vo sviatostiach,
vypočutím modlitieb a spolužitím v cirkevnom spoločenstve.
Odpusť nám, keď svojou hriešnosťou
zahmlievame božský obraz tvojho Syna.

Milosrdný Ježišu, s pokorou ti odovzdávame naše rodiny,
deti, mládež, dospelých, starých i zosnulých,
naše školy, prácu, domácnosti a voľný čas,
našu minulosť, súčasnosť i budúcnosť.
Tebe dôverujeme, v teba dúfame.

Duchu Svätý, tvorivý, zapaľuj naše srdcia,
aby horeli nezištnou láskou k Bohu a ľuďom, k blízkym i k cudzím.
Osvecuj naše mysle, aby sme v múdrosti budovali našu farnosť,
zodpovedne sa starali o chrám a ešte viac o spásu našich duší.

Mária, Matka milosrdenstva, sprevádzaj naše dobré úsilia.
Len pod tvojou ochranou budeme duchovne rásť
a obohacovať Cirkev i občiansku spoločnosť v našom meste.

Sláva Otcu.

Čítať ďalej

Úmysly sa zapisujú počas nasledujúcich štyroch mesiacov v roku, vždy na ďalšie tri mesiace dopredu:

 • decembri – na nadchádzajúce mesiace január, február a marec;

 • marci – na nadchádzajúce mesiace apríl, máj a jún;

 • júni – na nadchádzajúce mesiace júl, august a september;

 • septembri – na nadchádzajúce mesiace október, november adecember.

Úmysly sa budú prijímať od utorka v prvopiatkovom týždni týchto štyroch mesiacov po večerných omšiach. Možno ich nahlásiť osobne vo farskej kancelárii, prípadne telefonicky (tel. 0907 411 015).

Pri nahlasovaní úmyslov na omše sa zapisuje aj meno darcu, aby sa zabránilo situáciám, že niektorí veriaci majú omše pravidelne, a iní vôbec. Kvôli vysokému záujmu sa každému darcovi odporúča vždy nahlásiť maximálne 2-3 úmysly počas kalendárneho roka.

Na jednu omšu je vhodné zapísať 1 až 4 mená (napr. „za zdravie a Božie požehnanie pre Martina a Katarínu” alebo „za zosnulých Štefana, Máriu a Jána Novákových”. V prípade, že by ich malo byť viac, je vhodnejšie použiť formulu „za zdravie a Božie požehnanie pre Martina s rodinou” alebo„za zosnulých z rodiny Novákovej a Slovákovej”. Je na darcovi, či sa uvedie aj priezvisko alebo nie.

Za zosnulého sa vždy slúži pohrebná omša a v prípade záujmu pozostalých aj výročná. V takýchto prípadoch nech to rodiny nahlásia vo farskej kancelárii najneskôr mesiac vopred. Ak tak neurobia, daný termín bude uvoľnený a ponúknutý ďalším veriacim. 

Pri úmysle je vhodné zapisovať iba okrúhle výročia narodenia, sobášu či úmrtia, teda napr. 10, 25 alebo 30. Iné výročia (napr. 4, 7, 13 rokov a pod.) nie je potrebné uvádzať.

Nie vždy je možné odslúžiť omšu v presný dátum daného jubilea. Ak je ten už obsadený, bude vybratý najbližší možný termín. Úprimná vďaka všetkým veriacim, ktorí takúto situáciu veľkodušne príjmu. 

Úmysel na druhú nedeľnú svätú omšu a na veľké sviatky je vždy za farnosť.

Úmysly sú zverejňované vždy minimálne týždeň vopred na farskej nástenke, na internetovej stránke a v dvojtýždenníku Noster.

Milodar na omšu je dobrovoľný. Najčastejší miestny zvyk je obetovať 5-10,- eur, ktoré možno odovzdať pri zapisovaní omše alebo bezprostredne po jej odslúžení.

Mimo štyroch stanovených mesiacov (december, marec, jún a september) sa prijímajú len úmysly na omše, ktoré nebudú odslúžené v Kostole Božieho milosrdenstva v Snine, ale budú ponúknuté kňazom na dôchodku alebo tým, ktorí slúžia mimo farskej pastorácie (Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach, kňazi na štúdiách a pod.). V týchto prípadoch nie je možné zaručiť presný dátum odslúženia omše.

Čítať ďalej

Hodinka doma

Liturgia domácej cirkvi pri návšteve kňaza s relikviou sv. Faustíny Kowalskej, 2022

Pastoračná návšteva kňaza v rodine sa uskutočňuje v piatok alebo v nedeľu o 15.00, prípadne v iný deň po vzájomnej dohode. Trvá približne hodinu. Pripravený je stôl so sviečkou, krížom, Svätým písmom a obrúskom, na ktorý kňaz položí svätenú vodu, relikviu sv. Faustíny, nádobku s Eucharistiou, prípadne aj posvätný olej. Prítomní si pripravia ruženčeky a ak sa chytajú pristúpiť k svätému prijímaniu, dodržia hodinový eucharistický pôst. Počas návštevy nie je vhodné nadmerné hostenie a núkanie jedla či pitia – keďže sa uskutočňuje v Hodine Milosrdenstva, sme skôr pozvaní k striedmosti, obzvlášť v piatok. Hodinkou doma sa chceme vzájomne spoznávať, osláviť Boha a modliť sa za dané rodinné spoločenstvo i za našu farnosť. Jej „program“ je len orientačný, jeho jednotlivé body môžu byť prispôsobené alebo aj vynechané podľa pomerov v konkrétnej rodine – ak jej členovia budú chcieť, môžeme sa pomodliť aj celý ruženec. Adresátom pastoračnej návštevy nie sú jednotlivci, ale skôr viacčlenné rodiny, prípadne spoločenstvo priateľov či susedov. Jej zámerom nie je žiadna dobročinná zbierka alebo vyberanie finančných príspevkov na farské potreby. Rodina, ktorá má o návštevu záujem, nech neváha kontaktovať kňaza!

1. Pokropenie svätenou vodou

Kňaz pokropí prítomných a príbytok svätenou vodou na znak pripomenutia si krstu, ktorým sme boli duchovne znovuzrodení a včlenení do Cirkvi.

2. Korunka Božieho milosrdenstva

Patrocínium nášho kostola a našej farnosti je Božie milosrdenstvo, preto chceme tento kult neustále prejavovať a oživovať. Korunku obetujeme za našu farnosť a na jej záver sa pomodlíme Modlitbu za farnosť.

3. Spoveď

Ak by chcel niekto z prítomných prijať sviatosť zmierenia, kňaz mu ju vyslúži. V takomto prípade je potrebné vyhradiť vhodné diskrétne miesto.

4. Pomazanie chorých

Ak niektorého z prítomných trápia zdravotné ťažkosti alebo už je vo vyššom veku, môže mu kňaz udeliť sviatosť pomazania chorých.

5. Sväté písmo

Prečítame si evanjelium dňa, prípadne iný úryvok podľa uváženia kňaza, po ktorom môže nasledovať krátke zamyslenia a diskusia.

6. Eucharistia

Prítomným, ktorí sú na to disponovaní, kňaz po modlitbe Otče náš rozdá sväté prijímanie.

7. Desiatok posvätného ruženca

Nasleduje modlitba Verím v Boha a jeden desiatok ruženca podľa výberu rodiny. Na jeho začiatku môže rodina vysloviť vlastné úmysly, za ktoré bude táto modlitba obetovaná. Na záver možno pridať modlitbu vlastnými slovami, prípadne predniesť obľúbenú modlitbu rodiny alebo jej členov.

8. Pohár vody

Skromné pohostenie, ktoré zaberie najdlhšiu časť návštevy (aj vyše polovicu), môže poslúžiť ako priestor na vzájomné spoznanie a zdieľanie.

9. Na úmysel Svätého otca

Modlitba Otče náš, ZdravasSláva Otcu.

10. Uctenie si relikvie sv. Faustíny a požehnanie

Prítomní si bozkom uctia relikviu sv. Faustíny a na záver ňou dostanú požehnanie. 

 

Čítať ďalej

Prehľad svätých omší

 • 28. marca - 9. apríla 2023
 • 14. - 26. marca 2023
 • 28. februára - 12. marca 2023
 • 14. - 26. februára 2023

Utorok 28. 3.

18.00

+ rod. Maliňaková, Novobilská, Vislocká

a Micenková

Streda 29. 3.

10.00

+ Ján a Gizela

Štvrtok 30. 3.

18.00

+ Katarína Andrejčíková, manžel a deti

Piatok 31. 3.

18.00

+ rod. Buríková a Kelčáková

Sobota 1. 4.

Prvá v mesiaci

18.00

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca

Panny Márie

Nedeľa 2. 4.

Palmová nedeľa

8.00

Za živých a mŕtvych členov RB a ctiteľov

Božského srdca

10.00

Za farnosť

Utorok 4. 4.

18.00

+ rod. Jankajová, Gerbocová a Kováčová

Streda 5. 4.

10.00

ZBp detí a ich rodiny

Štvrtok 6. 4.

Štvrtok

Pánovej večere

18.00

+ Martin Adamec a Gabriela

Piatok 7. 4.

Piatok

utrpenia Pána

9.00

Krížová cesta mestom (začiatok v dolnom kostole)

15.00

Obrady

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu 1. deň

Sobota 8. 4.

Svätá sobota

15.00

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu 2. deň

16.00

Požehnanie jedál

19.00

ZBp rod. Bednárová

Nedeľa 9. 4.

Veľkonočná
nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

7.00

Požehnanie jedál

8.00

ZBp Peter (40r)

po omši

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu 2. deň

10.00

Za farnosť

Utorok 14. 3.

9.00

+ Štefan a Katarína Gribaničoví, Ladislav Gábriš

Streda 15. 3.

10.00

+ Anna a Štefan Dickí

Štvrtok 16. 3.

18.00

+ Tomáš Rak

Piatok 17. 3.

18.00

ZBp Jozef Holota (40) a rod.

Sobota 18. 3.

18.00

+ Jozef Krupa, rodičia, svokrovci Mária a Jozef Gič

Nedeľa 19. 3.

4. pôstna

8.00

ZBp Jozefína (70) a rodina

10.00

Za farnosť

Pondelok 20. 3.

Sv. Jozefa

18.00

ZBp Mária Petríková

Utorok 21. 3.

18.00

+ Gejza Demeter (výr)

Streda 22. 3.

10.00

+ Michal Vozár (20r)

Štvrtok 23. 3.

18.00

+ Valentín Veľký (výr)

Piatok 24. 3.

18.00

ZBp Larisa Durkajová a rod.

Sobota 25. 3.

Zvestovanie Pána

18.00

+ Angela Barteková (výr)

Nedeľa 26. 3.

5. pôstna

8.00

+ Mária Vološinová

10.00

Za farnosť

Utorok 28. 2.

18.00

+ Eva Višcorová (výročná)

Streda 1. 3. 

10.00 

ZBp Edita (88) a deti 

Štvrtok 2. 3. 

18.00 

+ Helena Pekárová 

Piatok 3. 3. 

Prvý v mesiaci

18.00 

+ Oto Guman, Miroslav a Jaroslav 

Sobota 4. 3. 

Prvá v mesiaci

18.00 

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie 

Nedeľa 5. 3. 

2. pôstna

8.00 

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva 
a ctiteľov Božského srdca 

10.00

Za farnosť 

Utorok 7. 3. 

18.00 

+ Alena Zvočová (výr) 

Streda 8. 3. 

10.00 

+ Števko, Štefan a Helena Dreveňákovci

Štvrtok 9. 3. 

18.00 

+ Andrej a Mária Banduroví, Anna, Ján
a Vojtech Škovranoví 

Piatok 10. 3. 

18.00 

+ František a Marek Spisar 

Sobota 11. 3. 

18.00 

ZBp Marián a rodina 

Nedeľa 12. 3. 

3. pôstna

8.00 

ZBp Daniel (45) 

10.00 

Za farnosť 

Utorok 14. 2.

18.00

+ Milan Burík, Ladislav Matús

Streda 15. 2.

10.00

ZBp Mária Legemzová

Štvrtok 16. 2.

18.00

ZBp Roman, Ľubomíra a rod.

Piatok 17. 2.

18.00

ZBp Jakub

Sobota 18. 2.

18.00

ZBp Štefan a rod.

Nedeľa 19. 2.

7. v Cezročnom období

8.00

ZBp Veronika Diňová (40)

10.00

Za farnosť

Utorok 21. 2.

18.00

+ Mikuláš Telehanič, Andrej, Anna Lelková
a Anna Repková

Streda 22. 2.

Popolcová streda

10.00

+ Matej Marcin

18.00

ZBp Ján Pekár (80)

Štvrtok 23. 2.

18.00

+ Michal Kusko

Piatok 24. 2.

18.00

+ Agnesa a Michal

Sobota 25. 2.

8.00

ZBp Anna, Anna a Eva (75)

Nedeľa 26. 2.

1. pôstna

8.00

+ Hana, Štefan a Margita

10.00

Za farnosť